O FUNDACJI

ŁĄCZYMY TRADYCJĘ I NOWE TRENDY

Jesteśmy organizacją pozarządową. Powstaliśmy w 2011 r. z inicjatywy Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku oraz działaczy na rzecz regionu: Kazimierza Kleiny i Piotra Ostrowskiego.

Naszym pierwotnym celem było i nadal pozostaje działanie na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym. Wspieramy promocję i rozwój regionu Pomorza, inicjujemy i prowadzimy badania naukowe oraz popularyzujemy ich efekty, w tym badania nad językiem i dziedzictwem kulturowym mniejszości narodowych i etnicznych w basenie Morza Bałtyckiego.

Z czasem staliśmy się ośrodkiem realizującym i integrującym różnorodne projekty z zakresu edukacji, kultury, rozwoju gospodarczego i społecznego regionu Pomorza. Promujemy jego osiągnięcia, cele, wartości. Inicjujemy i koordynujemy projekty wielostronne i międzysektorowe.
.


NASZA MISJA

Naszą misją jest wspieranie rozwoju społeczności lokalnej i zwiększanie znaczenia Pomorza jako atrakcyjnego ośrodka gospodarczego, kulturowego i przyrodniczego. Wspieramy i angażujemy się we wszelkie inicjatywy, które przyczyniają się do wszechstronnego rozwoju Pomorza z jednoczesną troską o zachowanie jego dziedzictwa kulturowego – Beata Ostrowska, prezes Fundacji.


Chcemy połączyć rozwój nowoczesnego społeczeństwa informacyjnego i ochronę środowiska naturalnego z promowaniem unikalnych wartości regionu i jego walorów – Kuba Dusza, wiceprezes Fundacji.

Mamy ambicje przenieść te dobre i sprawdzone praktyki z Pomorza, aby wspierać mieszkańców, firmy i instytucje z całego kraju, a w szczególności z regionów Morza Bałtyckiego.


NASZ ZESPÓŁ

Beata_Ostrowska-512x512

Beata Ostrowska

prezes fundacji

Ekspert w dziedzinie komunikacji oraz Public Relations spółek i samorządów. Dziennikarz i wydawca w warszawskich i słupskich mediach. Od ponad 15 związana z firmami i instytucjami, w których odpowiadała za komunikację ich strategicznej działalności, m.in. w giełdowej spółce energetycznej. Absolwentka politologii i dziennikarstwa na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Kuba_Dusza_2-512x512

Kuba Dusza

wiceprezes fundacji

Ekspert w dziedzinie marketingu i komunikacji w social mediach. Przez 7 lat odpowiadał za komunikację z mediami i działania w social mediach w największych korporacjach w Polsce.Doradza strategicznie w obszarze marketingu i komunikacji, planuje kampanie w social mediach, tworzy angażujący content. Absolwent Stosunków międzynarodowych na Uniwersytecie Gdańskim. Z zamiłowania filmowiec i copywriter.

Fundacja Instytut Balticum

numer konta bankowego: 84 1140 2004 0000 3102 8125 8159
KRS: 0000389899
NIP: 8393160152
Regon: 221473285

STATUT FUNDACJI INSTYTUT BALTICUM

Rozdział I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

1. Ustanawia się fundację pod nazwą Instytut Balticum.
2. Fundacja działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (jedn. tekst. Dz.U.1991r. Nr 46, poz. 203; z późn. zm.) oraz statutu.

§2

1. Fundacja działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Dla właściwej realizacji celów Fundacja może prowadzić działalność poza granicami kraju.
3. Siedzibą Fundacji jest miasto Gdynia. Dla wykonywania zadań statutowych Fundacja może tworzyć ośrodki regionalne.
4. Nadzór nad działalnością Fundacji sprawuje właściwy Minister.

§3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.
2. Fundację powołuje się na czas nieoznaczony.

Rozdział II
CELE FUNDACJI

§4

Celem Fundacji jest działalność na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego mniejszości narodowych i etnicznych oraz osób posługujących się językiem regionalnym, a także promocji i rozwoju regionu Pomorza w ramach współpracy gospodarczej, edukacyjnej i kulturalnej regionów Unii Europejskiej oraz propagowanie europejskiego poziomu edukacji, skierowanego do mieszkańców Pomorza, a w szczególności:
1. inicjowanie i prowadzenie badań naukowych oraz popularyzowanie ich efektów, w szczególności propagowanie badań nad językiem i dziedzictwem kulturowym mniejszości narodowych i etnicznych w basenie Morza Bałtyckiego,
2. prowadzenie działalności wydawniczej, odczytowej oraz organizowanie kursów i szkoleń,
3. organizowanie wymiany kulturalnej i gospodarczej pomiędzy organizacjami i przedsiębiorstwami działającymi na terenie Pomorza, a ich odpowiednikami z regionów basenu Morza Bałtyckiego,
4. wykorzystywanie funduszy pomocowych z Unii Europejskiej przeznaczonych dla organizacji pozarządowych na działania w celu aktywizacji społeczno-kulturalnej,
5. działanie na rzecz rozwoju energetyki ze źródeł odnawialnych,
6. upowszechnianie i popularyzowanie działań na rzecz społeczeństwa informacyjnego,
7. wspieranie działalności na rzecz rozwoju gospodarki morskiej, w tym rybołówstwa i ochrony środowiska Morza Bałtyckiego,
8. przyznawanie stypendiów uczniom gimnazjów, szkół średnich i wyższych.

§5

Fundacja realizuje cele określone w §4 w szczególności przez:
a) organizowanie, propagowanie, finansowanie ze środków obcych lub własnych:
• wymiany osiągnięć kulturalnych i społecznych,
• promocji regionu i jego kultury,
• szeroko pojętej edukacji dorosłych i młodzieży,
• wizyt studyjnych,
• targów i wymiany gospodarczej,
• kontaktów handlowych i sympozjów naukowo-biznesowych,
• wdrażania nowych technologii i organizacji pracy,
• usług doradczych dla małych i średnich przedsiębiorstw,
• współpracy placówek edukacyjnych,
• prowadzenia badań naukowych,
• prowadzenia szkoleń,
• wydawnictw.
b) współpracę z innymi organizacjami oraz instytucjami państwowymi i samorządowymi, a także międzynarodowymi instytucjami rządowymi i pozarządowymi dla osiągnięcia wymienionych celów Fundacji

Rozdział III
FUNDATORZY, RADA FUNDACJI

§6

Fundatorami – założycielami Fundacji są:
1. Wyższa Hanzeatycka Szkoła Zarządzania w Słupsku,
2. Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej w Słupsku,
3. Kazimierz Kleina,
4. Piotr Ostrowski.

§7

Organami Fundacji są:
1. Rada Fundacji [Rada].
2. Zarząd Fundacji [Zarząd].

§8

1. Rada jest organem o uprawnieniach inicjatywnych, opiniodawczych i nadzorczych.
2. Rada Fundacji składa się z 4-8 osób, w tym:
a) Każdy z Fundatorów określonych w § 6 pkt 1 i 2 wskazuje 1 lub 2 członków Rady.
b) Każdy z Fundatorów określonych w § 6 pkt 3 i 4 może być członkiem Rady, bądź też może wskazać 1 lub 2 członków Rady. W przypadku gdy Fundator określony w § 6 ust. 3 lub 4 jest członkiem Rady, może on wskazać dodatkowo 1 członka Rady.
3. Fundatorzy, którzy zostali powołani do Zarządu wskazują członka Rady, który sprawuje funkcję członka Rady przez okres wykonywania przez dotychczasowego członka Rady funkcji członka Zarządu.

§9

1. Członkostwo w Radzie Fundacji wygasa z chwilą:
a) odwołania członka Rady przez któregokolwiek z Fundatorów,
b) śmierci członka Rady,
c) złożenia pisemnej rezygnacji przez członka Rady,
d) sądowego pozbawienia praw publicznych lub utraty zdolności do czynności prawnych członka Rady.
2. W razie opróżnienia stanowiska członka Rady na skutek zdarzeń opisanych w ustępie 1 powołanie nowego członka Rady następuje na wniosek co najmniej jednego z Fundatorów. Wniosek powinien zawierać wskazanie kandydata na członka Rady wraz z uzasadnieniem.
3. Jeśli w ciągu miesiąca od ustania członkowstwa żaden z Fundatorów nie zgłosi kandydata, członka Rady powołuje w tajnym głosowaniu Rada zwykłą większością głosów. W razie oddania na więcej niż jednego kandydata tej samej ilości głosów, bądź też w razie braku większości głosów decyduje głos przewodniczącego Rady.
4. Wniosek, o którym mowa powyżej składa się Zarządowi, który w ciągu 21 dni zwołuje posiedzenie Rady Fundacji w celu odbycia głosowania, o którym mowa w § 9 ust. 3.

§10

Do właściwości Rady należy:
a) Uchwalanie zmian statutu Fundacji.
b) Powoływanie i odwoływanie członków Zarządu oraz postanawianie w sprawach zatrudnienia członków Zarządu.
c) Uchwalanie planów działalności Fundacji.
d) Zatwierdzanie bilansów i sprawozdań z działalności Fundacji oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
e) Reprezentowanie Fundacji w umowach i sporach pomiędzy Fundacją, a Zarządem.
f) Uchwalenie regulaminów pracy Rady i Zarządu.
g) Podejmowanie uchwał w sprawie powoływania ośrodków regionalnych Fundacji, połączenia Fundacji, likwidacji Fundacji, przekazania majątku Fundacji po jej likwidacji.

§11

1. Posiedzenia Rady odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż dwa razy do roku.
2. Pracami Rady kieruje przewodniczący wybierany spośród jej członków bezwzględną większością głosów [Przewodniczący].
3. Przewodniczący nie może pozostawać w stosunku pracy z Fundacją.
4. Posiedzenia Rady zwołuje Przewodniczący.
5. Posiedzenia Rady może również zwołać Zarząd, z własnej inicjatywy lub na pisemny wniosek co najmniej 2 członków Rady.
6. W posiedzeniach Rady może uczestniczyć Zarząd Fundacji.
7. Członkowie Rady pełnią swą funkcję nieodpłatnie, jednak mogą na swój wniosek otrzymywać zwrot uzasadnionych kosztów związanych z wykonywaniem obowiązków wynikających z uczestnictwa w Radzie.

§12

1. Uchwały Rady zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy jej członków.
2. Uchwalanie zmian statutu Fundacji wymaga większości kwalifikowanej 3/4 głosów.
3. W razie niezawiadomienia któregokolwiek z członków Rady o terminie posiedzenia co najmniej 14 dni wcześniej, uchwały podjęte na takim posiedzeniu są nieważne.

ROZDZIAŁ IV
ZARZĄD FUNDACJI

§13

1. Zarząd Fundacji liczy co najmniej 2 osoby i składa się z Prezesa Zarządu i Zastępcy Prezesa Zarządu oraz Członka Zarządu.
2. Prezesa, Zastępcę Prezesa oraz Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów.

§14

1. Zarząd kieruje pracami Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Do właściwości Zarządu należą wszystkie sprawy Fundacji nie zastrzeżone do kompetencji Rady.
3. Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji niezbędne jest współdziałanie co najmniej dwóch osób wchodzących w skład Zarządu. W sprawach przekraczających zwykły zarząd wymagane jest współdziałanie wszystkich osób wchodzących w skład Zarządu.
4. Zbycie składników majątku o wartości powyżej 10 tys. zł , w tym środków trwałych i nieruchomości wymaga zgody Rady Fundacji.

§16

1. Posiedzenia Zarządu zwoływane są przez Prezesa Zarządu, w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz w miesiącu.
2. Posiedzeniami Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności Zastępca Prezesa.
3. Zarząd podejmuje uchwały zwykłą większością głosów .
4. Osoby wchodzące w skład Zarządu pełnią swoje funkcje nieodpłatnie, przy czym Rada może zdecydować o zatrudnieniu Zarządu.
5. Dopuszczalność i zasady zatrudniania osób wchodzących w skład Zarządu określa uchwała Rady.

§17

Zarząd w szczególności:
1. Sprawuje zarząd majątkiem Fundacji,
2. Przyjmuje dotacje, darowizny, spadki i zapisy,
3. Wspiera zgodnie projekty i przedsięwzięcia inicjowane i prowadzone przez członków Rady

Rozdział V
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§18

1. Majątek Fundacji stanowią wniesione na własność przez Fundatorów oraz nabyte przez Fundację w toku jej działalności środki finansowe, nieruchomości i ruchomości .
2. Fundator opisany w §6 pkt 1 wnosi do Fundacji umowę nieodpłatnego użyczenia wyposażonego lokalu, w którym Fundacja będzie miała siedzibę, tj. w budynku Wyższej Hanzeatyckiej Szkoły Zarządzania w Słupsku.
3. Fundator opisany w §6 pkt 2 wnosi do Fundacji pieniądze w łącznej wysokości 5000 (pięć tysięcy) zł.
4. Fundatorzy opisani w §6 pkt 3 i 4 wnoszą do Fundacji funkcjonujący portal internetowy z jego zasobami.
5. Majątek służy do realizacji zadań statutowych.

§19

Dochodami Fundacji są:
1. darowizny, spadki, zapisy,
2. dotacje,
3. środki pomocowe z instytucji rządowych i pozarządowych,
4. środki finansowe z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej,
5. dochody z działalności gospodarczej,
6. dochody z majątku Fundacji,
7. inne dochody.

§20

Dochody pochodzące z dotacji, darowizn, spadków i zapisów mogą być przeznaczone na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej.

§21

Dochody Fundacji mogą być przeznaczone w 50 % na finansowanie działalności statutowej i w 50 % na finansowanie działalności gospodarczej.

Rozdział VI
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA FUNDACJI

§22

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą w zakresie:
1. działalności wydawniczej,
2. działalności edukacyjnej i szkoleniowej,
3. doradztwa ekonomicznego,
4. badania rynku i opinii publicznej,
5. organizacji targów i wystaw.

ROZDZIAŁ VII
PODZIAŁ, POŁĄCZENIE I LIKWIDACJA FUNDACJI

§23

Uchwały w przedmiocie połączenia i podziału Fundacji podejmuje jednomyślnie Zarząd po zapoznaniu się ze stanowiskiem właściwego ministra, przy czym uchwała ta wymaga zatwierdzenia przez Radę Fundacji.

§24

Likwidacja Fundacji następuje w wyniku uchwały Rady Fundacji lub w przypadkach przewidzianych przepisami prawa.

Gdynia, 15.12.2020 r.