Raporty obserwatora

Fascynująca relacja z przebiegu wyborów w krajach naszego regionu w ostatnich dekadach. Opisuje procesy wyborcze na tle głębokich przemian po 1990 r. i pokazuje, jak funkcjonują krajowe instytucje demokratyczne w warunkach ostrych konfliktów wewnętrznych – tak opisuje prof. Dariusz Rosati nową publikację senatora RP Kazimierza Kleiny. Książka „Parlamentarna obserwacja wyborów w ramach OBWE: Azja Centralna, Kaukaz Południowy, Europa Wschodnia. Zapiski obserwatora 1999-2022” została wydana przez Instytut Balticum i Wydawnictwo Poznanie.  

Autor w obszernej publikacji opisał doświadczenia z udziału w kilkudziesięciu misjach obserwacji wyborów w ramach delegacji do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE (Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie) w kilkunastu krajach Azji Centralnej, Kaukazu Południowego i Europy Wschodniej.

Wielokrotna obserwacja wyborów w Armenii, Azerbejdżanie, Białorusi, Bośni i Hercegowinie, Gruzji, Kazachstanie, Kirgizji, Mołdawii, Tadżykistanie, Ukrainie, Uzbekistanie i USA pozwoliła autorowi na odnotowanie analogii i rozbieżności w funkcjonowaniu systemów politycznych tych państw. Praca poza sprawozdaniami i prezentacjami zawiera analizy i wnioski.  W pierwszej części Kazimierz Kleina przedstawia genezę, założenia, cele i przebieg misji obserwacji wyborów, jak również rekomendacje i zalecenia wydane w rezultacie obserwacji. Druga część zawiera relacje z udziału w 17 misjach obserwacji wyborów w ramach delegacji Zgromadzania Parlamentarnego OBWE. Trzecia z kolei część to próba sformułowania uwagi i wniosków dotyczących doskonalenia działalności OBWE w zakresie obserwacji wyborów.

„Praca Kazimierza Kleiny, wybitnego polskiego parlamentarzysty i wielokrotnego uczestnika misji obserwacji wyborów OBWE z ramienia Senatu RP, stanowi fascynującą relację z przebiegu wyborów w krajach naszego regionu w ostatnich dekadach. Opisuje procesy wyborcze na tle głębokich przemian po 1990 r. i pokazuje, jak funkcjonują krajowe instytucje demokratyczne w warunkach ostrych konfliktów wewnętrznych. Ujawnia główne słabości procesu wyborczego, mogące podważyć wiarygodność rezultatów głosowania. Książka przeznaczona dla szerokiego grona Czytelników, zwłaszcza politologów, dyplomatów i specjalistów z dziedziny stosunków międzynarodowych” – napisał w swojej recenzji prof. dr. hab. Dariusz Rosati, minister spraw zagranicznych RP w latach 1995-1997.

„Przestrzeganie ram prawnych i norm proceduralnych w procesie wyborczym stanowi arcyważny przedmiot monitoringu ODIHR OBWE i wynikających z nich rekomendacji. Raporty Kazimierza Kleiny , wnoszące nieoceniony wkład w poznanie złożonych procesów budowy demokratycznych państw na obszarze poradzieckim, stworzyły książkę o charakterze pionierskim, przydatną dla studiów akademickich i praktyki życia społeczno-politycznego” – ocenia książkę druga  z jej recenzentek prof. dr Lidia Imanalijewa, wiceminister spraw zagranicznych Republiki Kirgiskiej w latach 2001-2005, wieloletnia ambasador RK w wielu krajach Europy, m.in. w Polsce.

Kazimierz Kleina – senator wielu kadencji – od lat jest delegatem Senatu i Sejmu RP do Zgromadzenia Parlamentarnego OBWE. Założyciel i przewodniczący Zespołu Parlamentarnego Polska-Azja Centralna. Aktywnie działał w grupach bilateralnych współpracy z Armenią, Azerbejdżanem, Gruzją, Kazachstanem, Kirgistanem, Mongolią, Omanem, Rosją, Ukrainą i Łotwą. Kawaler Orderu Trzech Gwiazd, najwyższego odznaczenia państwowego Republiki Łotewskiej. Wyróżniony Złotą Odznaką „Pieczęć Świętopełka Wielkiego”.