Zielone światło dla zielonej energetyki

W obliczu wojny w Ukrainie rząd wreszcie dostrzegł potrzebę zwrotu ku odnawialnym źródłom energii i zaktualizował Politykę Energetyczną Polski. Do 2040 r. ok. połowa produkcji energii elektrycznej ma pochodzić  z odnawialnych źródeł.

Przyjęte przez Radę Ministrów założenia „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.” mają neutralizować i  ograniczyć ryzyka związane z potencjalnymi sytuacjami kryzysowymi, a tym samym gwarantować  bezpieczeństwo energetyczne kraju, zapewniać konkurencyjność gospodarki i zmniejszać  oddziaływanie sektora energii na środowisko.

„Aktualna sytuacja międzynarodowa powoduje konieczność zmiany podejścia do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego w kierunku większej dywersyfikacji i niezależności. Rewizja „Polityki energetycznej Polski do 2040 r.”  będzie mieć na celu dobranie odpowiedniej ścieżki w nowej sytuacji geopolitycznej i gospodarczej, mając na uwadze również ochronę odbiorców przed nadmiernym wzrostem cen energii i pogłębianiem ubóstwa energetycznego – czytamy w komunikacie rządu. – Celem aktualizacji polityki energetycznej Polski jest suwerenność energetyczna, czyi uniezależnienie  krajowej gospodarki od importowanych paliw kopalnych (węgiel, ropa naftowa i gaz ziemny) oraz pochodnych (LPG, olej napędowy, benzyna, nafta) z Rosji oraz innych krajów objętych sankcjami gospodarczymi. Chodzi o dywersyfikację dostaw, inwestycje w moce produkcyjne, infrastrukturę liniową i magazynowanie oraz w alternatywne paliwa.

Najważniejsze zmiany związane są ze  zwiększeniem dywersyfikacji technologicznej i rozbudową mocy opartych o źródła krajowe. W tym celu rząd zapowiada  zdynamizowanie rozwoju odnawialnych źródeł energii we wszystkich sektorach. – Obecna sytuacja gospodarcza i polityczna w Europie, która ogranicza możliwość importu surowców energetycznych z Rosji, wymusza na państwach członkowskich UE działania zmierzające do szybszej integracji OZE – informuje Kancelaria Premiera RP.

Przyjęte zmiany zakładają, że w perspektywie 2040 r. Polska dążyć będzie do tego, aby około połowa produkcji energii elektrycznej pochodziła z odnawialnych źródeł. Obok dalszego rozwoju mocy wiatrowych i słonecznych, zintensyfikowane będą działania mające na celu rozwój OZE niezależnych od warunków atmosferycznych, czyli wykorzystujących energię wody, biomasy, biogazu, czy ciepła ziemi. Szczególnie pożądane będzie wykorzystanie OZE w klastrach energii i spółdzielniach energetycznych oraz w ramach instalacji hybrydowych.

Rząd zapowiada zwiększenie wsparcia finansowego dla tego typu inwestycji, także w gospodarstwach domowych.

Polska będzie dążyć również do poprawy efektywności energetycznej, która ogranicza popyt na energię, a tym samym redukuje zapotrzebowanie na surowce oraz skutki potencjalnych braków dostaw energii. Chodzi o działania mające na celu termomodernizację i renowację budynków, co będzie mieć również istotne znaczenie dla ochrony gospodarstw domowych przed ubóstwem energetycznym. Programy wsparcia termomodernizacji, tj. „Czyste Powietrze” będą nastawione na umożliwienie wykorzystania niskotemperaturowych źródeł ciepła przy zachowaniu komfortu cieplnego odbiorców.

Więcej: https://www.gov.pl/web/premier/zalozenia-do-aktualizacji-polityki-energetycznej-polski-do-2040-r-pep2040–wzmocnienie-bezpieczenstwa-i-niezaleznosci-energetycznej

Fot. Energa